16 Şubat 2019 Cumartesi 15:18
İşsizlik Maaşı Şartları Değişimi Mecliste Alınan Kararla Gerçekleşti! İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? İşte Yeni Düzenleme

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karaname’lerde değişiklik yapan kanun teklifinin 25. Maddesi ile 48. Maddesini içeren 2. Bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki 2019 işsizlik maaşlarının şartları ne oldu?

Vergi kanunları ile bazı kanun ve kanun hükmünde karanamelerde değişiklik yapan ilgili kanun teklifinin 25 ve 48. Maddelerinin içinde bulunduğu 2. Bölümüne TBMM Genel Kurulunda çoğunlukla kabul oyu verildi.

Kabul görmüş maddelerin gösterdiğine bakıldığında, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla Türkiye’de yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satımından ve üreticiden alınan sütün satın alımından alınan 1/1000’lik pay artık olmayacak.

İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 günün priminin ödenmesiyle sürekli çalışma koşulu kaldırılacak ve hizmet akdine tabi olarak çalışılması kâfi görülecek. Bunun sonucunda 120 gün süresince hizmet akdine maruz kalınmasına rağmen devamsızlık yapılması durumundan oluşabilecek ödememe halleri ortadan kaldırılacak.

Türkiye’ de uygunluk değerlendirme çalışmalarını akredite etmekle yükümlü tek kurum Türk Akreditasyon Kurumu olarak belirlenecek. Bu kurum dışındaki hiçbir kurum, gerçek ya da tüzel kişi kalibrasyon, deneylerin gerçekleştirilmesi, tıbbi deneylerin gerçekleştirilmesi, belgelendirme, muayene yapılması, doğrulama yapılması, referans malzemenin üretilmesi, yeterlilik testinin sağlanması, numune alınması ve benzeri uygunluk değerlendirme çalışmalarını akredite edemeyecek. Bu kurumdan başka hiçbir kurum Akreditasyon kapsamında hiçbir şekilde ne dolaylı ne de doğrudan yolla hizmetin verilmesi yönünde istekte bulunamayacak.

Emeklilik Gözetim Merkezine yeni bir yetki daha veriliyor. Bu yetki, Sermaye Piyasası Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik mevduat fonlarıyla ilgili çalışmaları doğrultusunda gözetim yetkisinde kullanılması amacıyla altyapının kurulması, değerlendirme ve rapor oluşturma, olarak belirlenmiştir.

Kamu İhale Kanunu çatısı altındaki kurumların çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden yapılacak alımlar Kamu İhale Kanunu’nda istisna sayılacak. Yine benzer şekilde Kamu İhale Kanunu çatısı altındaki kurumların uygulama sahasındaki mal ve hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş ‘den yapacakları alımlar Kamu İhale Kanunu’nda istisna sayılacak.

Cumhurbaşkanı tarafından kararı alınan, Türkiye safından oluşturulacak uluslararası aktiviteler ve ilgili toplantıların devam ettirilmesi yönünde sorumlu kurum tarafından yapılacak mal ve hizmetler Kamu İhale Kanunu’ndan ayrı tutulacak.

Belgenin ait olduğu kişiler 0’dan oluşturacakları ya da ortağı olacakları tüzel kimselerin açık artırmaya katılabilmesi için minimum 1 senedir tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olunması ve bu zaman zarfında bu kanun kapsamında gerçekleşecek açık artırmalarla ilgili sözleşmelerin devam ettirilmesinde temsile ve yönetme gücüne sahip olunması, bu koşulların her açık artırmada sağlanması gerekliliği ve teminat zamanının korunması mecburi olacak.

Mukavele şümulunda gerçekleşecek işten ötürü düzenlenecek iş tecrübesi evraklarının toplam bedeline ve evrak teslim edilecek kişilere yapılan kısıtlamalar koymaya Kamu İhale Kurumu’nun yetkisi olacak.

Kanunun içerdiği idarelerde hayata geçirilen işler için tanzim edilen evrakların dışında Ülke sınırlarının ötesinde hayata geçirilen işler için tanzim edilen  evraklardan yalnızca iş sonlandırma evrakları, evrakın ait olduğu kişi nezdinde ve bunların kapsamı altında bulundukları şirketler grupları veya benzeyen birlikteliklerde kullanılabilecek.

31 Ağustos 2018 tarihinden evvel açık artırması gerçekleşen ve bu düzenlemenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren devam eden sözleşmeler, üretim girdilerinin fiyatlarında şaşırılacak fazlalıklar görülmesinin ardından düzenlemenin faaliyete geçtiği tarihten sonra 60 gün içinde yüklenicinin ilgili kuruma dilekçe ile başvurması şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da fikrini alarak, feshedilip tasfiye edilebilecek ya da devri gerçekleşebilecek.

Bu şümulda devri gerçekleşecek sözleşmelerle bu şümula girmesiyle devredilmeyen sözleşmelerde bu düzenlemenin faaliyete geçtiği tarihten sonra 60 gün içinde yüklenicinin ilgili kuruma dilekçe yoluyla başvurması şartıyla sürenin uzatılmasıyla ilgili kısıtlamalar ve koşullara maruz kalınmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın fikri alınarak ilgili kurumca süre uzatımı gerçekleşebilecek.

Bunun sonucunda, devir alacaklar kişilerde ilk açık artırmadaki koşullar devredilme tarihinden itibaren aranacak, devirden dolayı yaşanan kısıtlama ve müeyyideler uygulanmayacak. Sözleşmesi fesh olan veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin mali teminatı geri verilecek.

Sözleşmenin bu madde başlığı altında feshi gerçekleştirilerek tasfiye edilmesi ya da devrinin gerçekleşmesi durumunda yüklenici, sayılan durumların gerçekleştiği tarihe kadar yapılan üretimlerin dışında ilgili kurumdan hangi çeşit olursa olsun bir hak isteğinde bulunmayacak. Yüklenici, işin ilgili kurumca uygun bulunan can ve mal güvenliği ve yapı güvenliği doğrultusunda önlemler alacak.

Servetin tümü Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olan varlık kiralama kuruluşları, şahıslarına devri gerçekleşen varlıkların, ihracı hedefine uyum sağlayarak analizinin yapılmasını garanti ederek bu düzenleme bünyesine giren varlıkları yüklenici adıyla inşasını yapabilecek. Alt yükleniciler ile inşa sözleşmesi yapabilecek, bu varlıklarla ilgili ayrıcalık haklarını devir alabilecek, bu varlıkları geliştirme hakkına sahip olacak, yönetici adı altında yönetimi yapabilecek ve ilgili varlıkları devralmış oldukları ya da diğer kurumlara devredebilecektir.

Kamu dairelerine gelen konvertibl dışında yabancı banknotlar Merkez Bankasına, demir paralar ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne haftalık süreçler halinde gönderilecek. Merkez Bankası ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bu paralar kapsamında istediği tasarruflarda bulunabilecek.

TGK (Türk Gıda Kodeksi)’ne göre, aromalı sütler ve bebek devam sütleri ile şalgam suyundan ÖTV alınmayacak.

Bu ayarlamaların faaliyete geçtiği tarihin öncesinde alınan ya da verilen şalgam suları, aromalı sütler ve bebek devam sütleri ile ilişkilendirilerek ÖTV ve bu vergiye denk gelen KDV açısından vergi hesaplaması olmayacak, ve ceza kesilmeyecek. Öncesinde gerçekleşmiş vergi hesaplamalarından ve yazılmış cezalardan, olması halinde açılmış davalardan feragat edilmesi koşuluyla cayılacak, tahakkuk edilen rakamlar terkin edilecek ve tahsil edilen rakamlar geri çevrilerek iade edilmeyecek.

Er ve erbaşların genel sağlık sigortası olmayan eş ve evlatları ile anne ve babaları, bakmakla sorumlu oldukları kişi bağlamında görülecekler.

Hizmet akdiyle 1 ya da 1’den çok işverence çalıştırılan sigortalı kişilerle ilgili matrah, oran ve hususlar üstünden, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi kurumları ile borsaların sandık statülerine maruz kalan çalışanlar için verilen destek uygulaması kalkacak.

Malullük ve ihtiyarlık sigortasından verilen aylık maaşlar ile her ay süresince verilen maaşların hepsi, dosya bazında yapılacak ek ödenekler içinde bulunmak kaydıyla 1000 TL’den az olmayacak.

Ölüm sigortası tarafından yapılan ödenekler toplamı ise bu rakamın hak sahiplerinin hisse oranları ön planda tutularak hesaplanan rakamdan az olamayacak. Bu ayarlama çatısı altında belirlenen aylık maaşlar, ortaya konan rakamdan düşükse farkı Hazine’den verilecek. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin ışığında bağlanan bölgesel aylık maaşlar için bu kanun uygulanmayacak.

2017 ve 2018 senelerinde yapılan üretim sanayisine mevduat destekleme belgesi bünyesindeki mevduat ödenekleri için göz önünde bulundurulan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 senesinde de uygulanacaklar. Cumhurbaşkanı, bu sürenin bitmesinden sonra sürenin bitiminin hemen ardından giden bir takvim senesi itibariyle beraber ya da ayrı şekilde 5 seneye kadar uzatabilmeye yetkili olacak.

Cumhurbaşkanlığı yapılanması nezdinde Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile kurulan kuruluşların, yapılanmanın ana hizmet bölümleri ile danışma ve yardımcı bölümlerden oluşacağı beklendiğinden, bu yapıya uyumlu olarak çalışanlara iş verilecek.

Yasa Dışı Akaryakıtlar Rafinerilere Satılacak

Önek değerlendirme sonuçları teknik ayarlamalara uyum sağlamayan yasa dışı akaryakıt, il özel idaresi ya da defterdarlıkça en yakın rafineriye satılacak.

Satımda malların satış tutarı, beyaz mallarda benzin, motorin çeşitleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent çeşitleri, rafineri de 1 önceki ayın sonunda var olan saf petrol ya da devir masraf fiyatından, diğer mallarda ise %69’dan az olmayacak. Satış tutarı genel bütçeye  gelir olarak geçecek.

Rafineriler, teknik ayarlamalara uyum sağlamayan , üretim zamanına zararı dokunmayacak özellikte olduğu önek değerlendirme sonuçlarıyla ispatlanan yasa dışı akaryakıtı kapsamına almakla sorumlu olacak. Yapılan tetkikler sonrasında rafineri işlem zamanına zararı dokunabileceği kanaatine varılan yasa dışı akaryakıt, bertaraf ya da enerjinin yeniden dönüştürülmesi amacıyla geçici faaliyet evrakı ya da çevre lisansı olan atık yok etme tesislerinde işlem görecek.

Türk Reasürans A.Ş Açılacak

Ülke sınırları içinde reasürans sınırlarını yükseltmek ve ülke genelinde güvence verilemeyen ya da güvence verilmesinde sıkıntılar yaşanan değişkenlik gösteren riskler sonucunda ortaya çıkabilecek maddi ya da insani zararların karşılanabilmesini garanti ederek, sigorta ve reasürans garantisi sağlamak hedefiyle Türk Reasürans A.Ş açılacak.

Bu kuruluşla, sigortacılık piyasasında gerçekleşen garanti verme sorunlarına daha aktif ve etkin şekilde çözüm getirilmesi hedefleniyor.

Kuruluş, her çeşitteki işlemleri sebebiyle Harçlar Kanunu’nda yer verilmiş harçlardan lehe alacağı paralar aracılığıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden sorumsuz tutulacak. Kuruluşun her çeşit ihtiyati önlem  ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması isteklerinde garanti verme koşulu aranmayacak.

Belediyelerin, istekte bulunduğu mevduat özellikli çalışmaların hayata geçmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesinde bulunan ve belediyeler için ayrılmış ödeneğin, belediyelerin istekleri doğrultusunda kullandırılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır.

Son Güncelleme: 16.02.2019 15:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.