Kırsal kalkınma destekleri kapsamında devlet 100 Bin TL hibe desteği verecek

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan karar birçok gencin yüzünü güldürdü. Devlet gençlere 100.000 TL hibe verecek! İşte alınan karar hakkındaki ayrıntılar…

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında devlet 100 Bin TL hibe desteği verecek

Devlet Gençlere 100.000 TL Hibe Verecek!

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar duyuruldu. Bu kararda üniversiteli gençlere 100.000 TL seviyesine kadar hibe verileceği açıklandı.

Alınan karara göre nüfusu 20.000’den daha az olan bölgelerde üretime dair bir proje ortaya koyan üniversite mezunu vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamından 100.000 TL hibe verilecek.

Verilecek olan hibenin 2019 ve 2020 seneleri içinde ilk olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin şehirlerinin kırsal bölümlerinde uygulanacağı ifade edildi.

Hibeden Hangi Bölümün Mezunları Faydalanabilecek?

Hibeden faydalanabilmek için vatandaşların aşağıdaki kısımda sıralanan bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

  • Tarım,
  • Hayvancılık,
  • Ormancılık,
  • Gıda ve su ürünleri

Hangi Projelere Destek Verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilecek hibe desteği aşağıdaki kapsamlarda bulunan projeler için verilecektir.

  • Hayvansal üretime yönelik projeler.
  • Bitkisel üretime yönelik projeler.
  • Su ürünleri üretimine yönelik projeler.
  • Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.
  • Yukarıdaki bentlerde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar aşağıdaki kısımda olduğu gibi verilmiştir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Karar; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun, kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarım, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere önek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar, 2019-2020 yılları için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı 5 inci madde kapsamındaki projelere 100 bin TL'ye kadar hibe verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 417 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Hak sahibi: Değerlendirme kriterleri neticesinde projeyi uygulamaya hak kazanarak hibe sözleşmesi imzalamış, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olan gerçek kişileri,

c) Hibe sözleşmesi: Hak sahibi ile İ1 Tarım ve Orman Müdürü arasında imzalanarak mühürlenen ve hibeden yararlanma esaslarıyla tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ç) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce köy tüzel kişiliğine sahip olan ve bu Kararın yürürlük tarihi itibarıyla nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini, ifade eder.

Desteklenecek proje konuları

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen proje konuları desteklenir:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler.

b) Bitkisel üretime yönelik projeler.

c) Su ürünleri üretimine yönelik projeler.

ç) Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler.

d) (a), (b), (c) ve) (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Proje hibe tutarı

MADDE 6- (1) Uygulanacak projelere, proje bütçesine oranla 100 bin TL'ye kadar hibe verilebilir.

(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(3) Hibe ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak hibe ödemeleri için gerekli kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesinden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2'si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.

Desteklemeden yararlanamayacak olanlar

MADDE 8- (1) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu olmayan kişiler bu Karar kapsamındaki desteklemeden yararlanamaz.

(2) Hak sahipleri, bu Karar kapsamında verilecek hibe desteklerinden sadece bir kez yararlanabilir.

(3) 5 inci maddede belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanan bu Karar kapsamında hak sahipliğine aday kişiler, bu Karar ile düzenlenen desteklemeden yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 9- (1) Bakanlık, bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususların denetimini sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 11:07

YORUM EKLE

Popüler Haberler