Devlet Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması 2019 Yönetmeliği! Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Devlet arazilerinin kiralanması için yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Yeni 2019 yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, geçen yıl 10 yıl olarak kararlaştırılan devlet arazilerinin kiralanmasındaki üst sınır, bu yılda 20 yıla çıkarıldı.

Devlet Arazilerinin 20 Yıl Kiralanması 2019 Yönetmeliği! Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte kiralama ile ilgili usul ve esaslar tekrardan belirlendi. Ayrıca kira süresinin maksimum 20 sene olabileceğine dair hükümlere de yer verildi. Hazine arazilerinin kiralanabilmesi için ilgili kurumlara bir dilekçe ile başvuru yapmak gerekir.

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Hazine arazilerinin kiralanabilmesi için 3 çeşit yol bulunmaktadır. Bunlar:

-Kapalı teklif usulü,

-Açık teklif usulü,

-Pazarlık usulü olarak, üç şekildedir.

 

Hazine arazilerinin kiralanabilmesi için gerekli esaslar T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün resmi intenet adresinde belirtilmiştir. Kiralamaya uygun olan ve ihaleye açılan ilanlar bu intenet sayfasındadır. Bu ilanlara ulaşabilir ve inceleme yapabilirsiniz. 2018 yılında da hazine arazilerinin kiralanmasına dair bir yönetmelik yayınlanmıştı. Bu yönetmelikte kiralama süresi en fazla 10 yıl olarak belirlenmişti. Bu sene çıkarılan yeni yönetmelik ile birlikte kiralama süre en fazla 20 seneye çıkarıldı.

Kiralanmaya uygun karar verilen arazilerin sınırları devlet tarafından çizilmiştir. Orman arazisi dahilinde olmayan ve bazı uygulamalara uygun olan bu araziler, Orman Kanunu dahilinde değerlendirilmektedir. Enerji üretim ve dağıtım tesislerinin açılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması, turistik geziler gibi uygulamalar için hazine arazilerine belirlenen süreler kadar kiralanabilmektedir. Devlet tarafından belirlenen bu süreler faaliyet yapılacak alana göre değişiklik göstermektedir.

Kiralanan arazilerde, yapılacak olan uygulamaların sınırsız olacağı ve dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz gibi bir durum söz konusu değildir. Bu araziler için belirlenen kira süreleri dolduğunda, araziler tekrardan devlet sınırlarına girer. Bu arazileri kiralamak oldukça kolaydır. İlanlarda yer alan arazileri inceledikten ve karar verdikten sonra bir dilekçe yazmalısınız. Bu dilekçeyi Mal Müdürlüğü/Defterdarlıklara teslim etmeniz gerekir. Bu aşamada araziyi kiralamak isteyen kişiye bir form verilir. Bu form doldurulduktan sonra Tabu Sicil Müdürlüğüne gidilmelidir. Formda bulunan kısımların doldurulmasının ardından nüfus kayıt öneği ile birlikte yeniden Defterdarlık veya Mal müdürlüğüne verilmelidir.

Hazine Arazisi Kiralama Koşulları

Hazine arazisini kiralayan kişilere, kira süresinin sonlanmasının ardından satış işlemi de yapılabilir. Fakat kiralayan kişinin isteği üzerine, kira süresi sonunda hakkın sona ereceği ile ilgili bir koşul konulabilmektedir.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Hazine arazisini kullanacak olan kişi tarım ve hayvancılık yapmak istiyorsa, bu kişinin çiftçi olması gerekiyor.

-Devamlı olarak en az 3 sene süre ile belde veya köyde yaşıyor olmak gerekir. (Tarımsal yetiştirme yapacaklar için).

-Hak sahibi olmak.

-Ecrimisil borçlarının ödenmiş olması veya taksitlendirilmiş olması gerekir.

Bu şartlara ek olarak; araziyi kiralamak isteyen kişilerin bireylerinden herhangi birinin arazilerinin olmaması gerekir. Ayrıca toprak sahibi olmayan vatandaşların, 3 sene süre ile tarımsal faaliyetler yapacaklarını belirtmesi halinde, kiracılık veya otlakçılık yapması durumunda ise araziyi kiralayan kişiye kiralama konusunda öncelik tanınacaktır.

Hazine Arazilerinin Kiralanmasını Kapsayan Yönetmelik

Yeni düzenlenen yönetmelikte kira oranlarının hesaplamasına dair bir değişiklikte yapılmıştır. İlgili kanunda 12. madde olan, aynı aya göre değişim ibaresi 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim olarak yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, Tarım Üretici Fiyat Endeksi oranlarının hesaplanmasında geçen senenin aynı ayına göre değişim ibaresi, 12 aylık ortalama yüzde değişim olarak düzenlenmiştir.

Devlet ile kiracı arasında imzalanan sözleşme dolayısıyla oluşan sorumlulukların yerine getirilmesi için eski kiracının isteği ve idarenin bu isteği onaylaması halinde, ilk sözleşme süresi olarak 20 sene belirlenir. Kiralama süresi 20 seneyi geçemeyecek ve kiracının bildirisi üzerine yapılacaktır.

Kira süresinin sonlanması halinde kiracının talebi üzerinde satın alma işlemleri yapılabilecek. 1 seneden uzun olan irtifak hakkı, kira sözleşmesinde diğer senelerde güncelleme olmadan hesaplama yapılır. 1 Ağustos 2008 tarihinden önceki sene kirası, 1 Ocak 2019 tarihine kadar olan dönem için hesaplanır ve iadesi yapılır.

Hazine Arazilerinin Eski Kiracısına Kiralanması

Kiralanan arazinin sözleşmesinin sona ermesiyle, kiralayan kişinin hukuki veya idari bir davası yoksa o kişiye bu arazi tekrardan 20 yılı geçmeyecek şekilde kiralanabilir. Bu konuda kiracının talebi önemlidir. Kiracı süre bitemeden dilekçe yazar ve tekrardan başvuru yaparsa sözleşme yenilenir.

Hangi Araziler Kiralanması Yasaktır?

Kiralamaya açılmayan hazine arazileri ilgili kurum tarafından belirlendi. Kiralamalar yapıldıktan sonra kapsam dahilinde olmayan arazilerin kiralanmasına karar kılınırsa, hazırlanan sözleşme idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

-Kamusal faaliyetler için hazırlanan taşınmazlar.

-Kıyı kanununda yer alan ve belirli amaçlar dışında kullanılmasına izin verilmeyen alanlar.

-Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında yer alan ve bakanlığın kiralamasına izin vermediği araziler.

-Askeri yasak bölgeler.

-Orman Kanunu’nda belirtilen alanlar.

-İbadet yerleri.

-Devlete ait özel bölgeler.

-Belediyelerin hizmetine ait alanlar.

-Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmiş alanlar.

-Sit alanı olarak kabul edilen yerler.

-Maden kanununda belirtilen arama yapılacak alanlar.

-Yeraltı suları ve kaynak sularının olduğu alanlar.

-Hak sahiplerine devir işlemlerinin yapılması için beklenen alanlar.

Kira Miktarı Nasıl Hesaplanır?

Tarımsal olarak kullanılmak üzere kiralanan hazine arazilerinde ilk sene ödenecek olan kira miktarı, kiraları tespit eden kurul tarafından belirlenmektedir. Kurulun karar verdiği ecrimisil bedelinin yarısı ilk seneki kira bedelini göstermektedir. Belirlenene kiralar hem peşim olarak hem de taksitlerle ödenebileceği ortaya atılsa da, sözleşme imzalamadan önce ¼ tutarının ödenmesi gerekmektedir. Kalan ücretlerin ise arazinin kiralandığı yılda taksitlerle veya peşin ödenmesi mümkündür.

Ayrıca aynı sene içerisinde olmak üzere 3 eşit taksitle de ödeme yapılabilmektedir. Kiralara taksit uygulanması durumunda faiz uygulaması yapılmayacaktır.

Araziyi kullanmak için sözleşme imzalayan hak sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda, arazi belirlenen mirasçılara veya murislere kalmaktadır. Bu durumda araziyi kullanma hakkı mirasçıya kalır.

Sözleşme Feshedilebilir Mi?

Yönetmelikte kira feshinin yapılıp yapılamayacağı şu şartlara bağlanmıştır.

-İdare gerek görmesi halinde tek taraflı sözleşme feshi yapabilir.

-Kira sözleşmesinin süresinin bitmesi halinde uygulamaların durması gerekiyor.

-Taraflar imzalanan sözleşmeye aykırı hareket ederlerse sözleşme feshedilir.

-Kiralayan kişi araziyi amacı dışında kullanırsa yine sözleşme feshi mümkün olur.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2019, 02:37

YORUM EKLE

Popüler Haberler