İşten Ayrılıp Tazminatını Almak İsteyen İşçi Ne Yapması Gerekir?

İş Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca işten ayrılıp tazminatını almak isteyen işçi ne yapması gerekir sorusunun yanıtı açıkça belirtilmiştir. Maddede yer alan hükümlere uyulmaması halinde sözleşmeyi bozan kişi haksız olarak feshetmiş kabul edilecek ve ihbar tazminatı yatırması gerekecektir.

İşten Ayrılıp Tazminatını Almak İsteyen İşçi Ne Yapması Gerekir?

İş Kanunu kapsamında haklı sebepler olması kaydıyla sözleşme fesih hakkı hem işveren hem de işçi için tanınmıştır. Kanun kapsamına giren durumlar halinde iş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından feshedilebilir ve feshedilmesi halinde karşı tarafın üzerinde bir yükümlülük olmaz. İş sözleşmelerinde en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de hak düşürücü süresidir. 

Hak Düşürücü Süre Ne Kadar?

İşçi veya işveren tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşmenin karşı taraf tarafından da feshedilebilmesi yetkisi için süre 4857 İş Kanunu kapsamında belirtilmiştir. İş Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca, fesih nedeninin bildirildiği tarih ile olay tarihi başlangıç olarak dikkate alınır ve kişiye iki ay süre tanınır.

Bu süre zarfında fesih hakkını kullanmayan işçi veya işverenin hakkı zamanaşımına uğramış kabul edilir. Personelin maddi çıkarı söz konusu olur ise bir yıllık süre işlemez. Sözleşme feshine sebep olan olay sonucunda işçi maddi bir çıkar elde etmiş ise, işveren en geç altı gün içerisinde sözleşmeyi haklı olarak feshedebilmektedir. Olayın öğrenildiği tarih dikkate alınarak 6 gün sayılmakla birlikte, altı gün sonrasında bu hak zamanaşımına uğrayacaktır. 

İşveren eğer tüzel kişilik ise yine aynı prosedürlere tabii tutulur. Müfettiş gerekli soruşturmayı başlatır ve disiplin kurulu olayla ilgili bir değerlendirmede bulunur. Ancak bu görüşmeler sürenin başladığı anlamına gelmez. Olayın yetkili kişilere bildirildiği tarihten itibaren altı iş günlük süreç başlamış olur. Haklı fesih eğer devam ediyor ise hak düşürme süresi işlemeyecektir.

İşverenin personel ücretini ödememesi halinde işçi haklı olarak sözleşmeyi feshetme kararı alabilir. İşten ayrılmayı düşünen kişinin de ayrılmadan altı iş günü öncesinde durumu yetkili merciye bildirmesi gerekir. İşçiye ödenmesi gerekemn tutarın ulaştırılmaması halindeyse, fesih ödeme yapılıncaya kadar uzatılır. Altı iş günü kaidesi dikkate alınmak durumunda olmakla birlikte, bu süreçte kişiye tebligatın ulaştırılması gibi bir zorunluluk yoktur. 

Hakim Zamanaşımı Kuralını Dikkate Almak Zorundadır

İş Kanunu'nun 26. maddesi hükmünce altı iş günü ve bir yıllık müddetler farklı haklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fesih hakkının, öğrenilmeden altı iş günü içinde ve olay gerçekleştikten en geç 1 yıl içinde kullanılması zorunlu kılınmıştır. Sürelerden herhangi birisi geçer ise haklı olarak sözleşme feshi yapılamayacaktır. Taraflar bu durumu mahkeme karşısında açıklamasalar dahi, hakim bu kaideyi daime dikkate alacaktır. Süre geçtikten sonra fesih hakkını kullanmak isteyen kişi sözleşmeyi haksız olarak bozmuş sayılacak ve ihbar tazmninatı ödemek durumunda olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 23:58

YORUM EKLE